Klauzule informacyjne - potencjalni Klienci

Informacja Administratora Danych Osobowych dla osób kontaktujących się z CDM Pekao S.A. za pomocą formularza kontaktu na stronie internetowej oraz dla osób, których dane zbierane są w celach marketingowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator danych

 

Administratorem danych jest  Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18 (dalej również jako „CDM").

Dane kontaktowe

 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email infocdm@cdmpekao.com.pl formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/, telefonicznie lub pisemnie pod adresem CDM lub placówek CDM. Dane adresowe CDM oraz placówek CDM, a także numery telefonów dostępne są na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@cdmpekao.com.pl,  formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/ lub pisemnie na adres CDM lub placówek CDM.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, marketingu produktów i usług CDM lub podmiotów współpracujących z CDM, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda lub uzasadniony interes administratora.

Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT,  agencjom marketingowym) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/.

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie danych osobowych dla celów kontaktu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)