Strategia Aktywnego Inwestowania

STRATEGIA AKTYWNEGO INWESTOWANIA:

 • To bezterminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) przygotowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną (TU Allianz Życie) specjalnie z myślą o klientach BM Pekao (dawniej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.)

 • Celem ubezpieczenia, poza ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci Ubezpieczonego, jest stworzenie możliwości zwiększania wartości posiadanych środków poprzez inwestycje w wybrane UFK będące lub niebędące portfelami modelowymi.
 • Dzięki umowie dodatkowej Allianz Assistance otrzymujesz pakiet usług Assistance dla całej rodziny (współmałżonek, partner, dzieci), który zapewnia kompleksową pomoc w trudnych sytuacjach życiowych lub pokrycie kosztów jej organizacji.
SKŁADKI:
 • minimalna składka jednorazowa: 20 000 zł,
 • minimalna składka doraźna: 1 000 zł.
BONUS INWESTYCYJNY:
 • Bonus inwestycyjny w piątą Rocznicę polisy wynosi 2,0% składki podstawowej, a w siódmą Rocznicę polisy wynosi 1,5% składki podstawowej.
 • Bonus zostanie wypłacony, jeśli średnie saldo składek w tych okresach będzie równe co najmniej połowie składki podstawowej.
 • Bonus nie jest obciążony opłatą wstępną.
INWESTYCJE:
 • Oprócz składki jednorazowej masz możliwość wpłaty składek doraźnych - wpłacasz je kiedy chcesz na rachunek swobodnego dostępu.
 • W ramach każdego z rachunków możesz wskazać inną alokację pomiędzy portfelami modelowymi a UFK i tym samym zbudować dwa niezależne portfele inwestycyjne, dywersyfikując w ten sposób ryzyko.
 • Dopasuj inwestycje do Twojego profilu ryzyka - możesz wybrać jeden lub kilka dostępnych UFK (min. udział w portfelu dla pojedynczego UFK będącego/niebędącego portfelem modelowym wynosi 10%).
 • Masz dostęp do 8 portfeli modelowych oraz 25 wyselekcjonowanych UFK (niebędących portfelami modelowymi), których aktywa lokowane są w fundusze inwestycyjne 5 renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI Allianz Polska S.A., Investors TFI S.A., Pioneer Pekao TFI S.A., Skarbiec TFI S.A., TFI PZU S.A.).

Zapoznaj się z listą Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących portfelami modelowymi dostępnych w Strategii Aktywnego Inwestowania.

DLACZEGO PORTFELE MODELOWE?     
 • Profesjonalizm zarządzania i wygoda - decyzje dotyczące udziałów w poszczególnych funduszach inwestycyjnych podejmowane są za Ciebie przez ekspertów z TU Allianz Życie na podstawie wielostopniowej analizy uwzględniającej:
  • ocenę obiektywną: ranking stóp zwrotu za 3 lata, 1 rok, 3 m-ce, 1 m-c z odpowiednimi wagami, ranking zgodnie ze wskaźnikami oceny ryzyka,
  • ocenę subiektywną (doświadczenie zespołu zarządzającego, styl zarządzania, stabilność zespołu, instytucji, wyników).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego - dywersyfikacja środków pomiędzy kilka różnych strategii inwestycyjnych, dzięki czemu nie jesteś uzależniony od decyzji jednego zarządzającego, jego stylu inwestycyjnego lub błędnej oceny kierunku rynku.
Portfele modelowe dostępne w ramach Strategii Aktywnego Inwestowania:

PORTFELE KRAJOWE 

PORTFELE ZAGRANICZNE

   
Aktualna wycena portfeli modelowych - sprawdź
OPŁATY:
 • Brak opłat za przeniesienia środków - w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia możesz dokonywać przeniesień pomiędzy portfelami modelowymi lub UFK
 • Podatek od zysków kapitałowych zostanie odroczony do momentu, gdy suma wykupów częściowych przekroczy wpłaconą składkę/ sumę wpłaconych składek - łącznie dla obu rachunków
 • Opłata wstępna od składki podstawowej oraz od składki doraźnej wynosi 2%.
 • Opłata za administrowanie portfelami modelowymi i UFK jest płaska, nie rośnie wraz ze wzrostem ryzyka klasy aktywów i wynosi 1,7% zgromadzonych środków w skali roku (jest pobierana miesięcznie poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa).
 • Opłata miesięczna za umowę dodatkową Allianz Assistance wynosi 2,50 zł.
 • Opłata za ochronę: zgon naturalny oraz zgon w NNW - uzależniona od wieku ubezpieczonego (zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów).
ŚWIADCZENIE:

W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • dla Klientów, którzy w momencie śmierci nie ukończyli 70 lat: osobom uprawnionym wypłacana jest wyższa z poniższych wartości powiększona o 2000 zł:

- wartość wpłaconej składki pomniejszonej o wykupy częściowe,

- wartość rachunków.

W tej sytuacji w przypadku spadku wartości inwestycji poniżej wpłaconej kwoty osoba uprawniona otrzyma wartość świadczenia nie mniejszą niż wartość wpłaconej składki ubezpieczeniowej pomniejszonej o wypłaty częściowe,

 • dla Klientów, którzy w momencie śmierci ukończyli 70 lat: osobom uprawnionym wypłacana jest wartość rachunków powiększona o 2000 zł.

W tym przypadku wskutek spadku wartości inwestycji osoba uprawniona może otrzymać wartość świadczenia mniejszą niż wartość wpłaconej składki.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY STRATEGII AKTYWNEGO INWESTOWANIA W:
ZASTRZEŻENIE PRAWNE:

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., rekomendacji, ani też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Niniejszy materiał nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego. Ubezpieczenie Strategia Aktywnego Inwestowania jest produktem oferowanym w formie indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (dalej: „funduszami") zawartej pomiędzy Klientem BM Pekao (dawniej CDM Pekao S.A., dalej odpowiednio: „Klient" lub „CDM"), a TU Allianz

Życie Polska S.A. (dalej „Allianz"). Klient zawierający umowę ubezpieczenia musi mieć ukończony 18. rok życia, musi też mieć zawartą z CDM Umowę świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Niezależnie od informacji przekazanych przez CDM przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z warunkami umowy, ryzykami z nią związanymi, a także potencjalnymi korzyściami oraz ewentualnymi stratami. Klient powinien również mieć świadomość konsekwencji prawnych transakcji nabycia jednostek uczestnictwa funduszy, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych wpływających na ich wycenę, a także powinien ocenić czy jest w stanie podjąć ryzyko związane z zawarciem przedmiotowej umowy ubezpieczenia i godzi się na

nie. Ubezpieczenie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków w wyniku spadku wartości Jednostek Funduszy między innymi z powodu ryzyka rynkowego, ryzyka płynności inwestycji oraz ryzyka walutowego.  Szersze informacje o ryzykach związanych z zawarciem umowy zostały zawarte w regulaminie funduszy oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  Oferowany produkt ubezpieczeniowy stanowi formę lokowania środków w fundusze zarządzane przez Allianz lub podmioty działające na zlecenie Allianz. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w fundusze nie są w żaden sposób gwarantowane przez Allianz. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy i ewentualny zysk wynikający ze wzrostu ich wartości zostaną pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminu funduszy, w tym w szczególności o opłaty określone w Tabeli opłat i limitów. Jeżeli roszczenia osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia na życie nie mogą być pokryte przez Allianz z powodu:

a) ogłoszenia upadłości Allianz,

b) oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Allianz lub umorzenia postępowania upadłościowego, gdy majątek Allianz nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

c) zarządzenia likwidacji przymusowej Allianz,

gwarantowane są świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. Wypłatami takich świadczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w trybie określonym właściwymi przepisami prawa.

Niniejsza wiadomość ma na celu promocję świadczonych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

BM Pekao (dawniej CDM Pekao S.A.) działa jako agent ubezpieczeniowy na rzecz TU Allianz Życie Polska S.A.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.


INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)