Strategia Aktywnych Portfeli

Strategia Aktywnych Portfeli to długoterminowe inwestowanie w fundusze czołowych TFI polskiego rynku finansowego z ochroną ubezpieczeniową oferowaną w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie Ubezpieczycielem jest TU Allianz Życie Polska S.A. Produkt dostępny w sprzedaży do 22 stycznia 2016 roku.

CO ZYSKUJESZ?

Strategia Aktywnych Portfeli to ubezpieczenie, które dzięki swojej konstrukcji umożliwia dostęp do starannie wyselekcjonowanych funduszy 17 towarzystw poprzez 6 portfeli modelowych zarządzanych przez doświadczonych zarządzających z TFI Allianz Polska S.A. oraz dodatkowy Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych. Portfele modelowe to możliwość kształtowania własnej strategii inwestycyjnej oraz jej wygodnej i elastycznej modyfikacji w dowolnym czasie.

Twoja składka ubezpieczeniowa może być alokowana zgodnie z Twoimi preferencjami w następujące portfele modelowe:

Portfele krajowe:

oraz

Portfele zagraniczne:

 

Poznaj aktualną wycenę portfeli modelowych i Fudnuszu Polskich Obligacji Skarbowych.

DLACZEGO PORTFELE MODELOWE?     

 • profesjonalne zarządzanie - decyzje dotyczące udziałów w poszczególnych funduszach podejmuje za Ciebie licencjonowany doradca inwestycyjny, na podstawie przeprowadzanych analiz każdego funduszu,

 • bezpieczeństwo inwestycyjne - zapewniona dywersyfikacja środków pomiędzy kilka zupełnie różnych od siebie strategii inwestycyjnych, dzięki czemu nie jesteś uzależniony od decyzji jednego zarządzającego, jego stylu inwestycyjnego lub błędnej oceny kierunku rynku,
 • wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych - musisz określić tylko swój profil ryzyka i wybrać odpowiadający mu portfel modelowy.

STRATEGIA AKTYWNYCH PORTFELI to:

 • bezterminowe ubezpieczenie na życie z UFK dostępne w regularnej sprzedaży do 22 stycznia 2016 roku,
 • ubezpieczenie, w którym Twoja składka ubezpieczeniowa jest alokowana w 100% w wybrane przez Ciebie portfele lub fundusz, ponieważ opłata wstępna wynosi 0%,
 • elastyczna forma inwestycji, oprócz składki jednorazowej masz możliwość wpłaty składek doraźnych - wpłacasz je kiedy chcesz na dodatkowy rachunek swobodnego dostępu,
 • składka minimalna jednorazowa: 20 000 zł,
 • składka minimalna doraźna: 1 000 zł,
 • możesz dokonywać zarówno wykupów częściowych, jak i wykupu całkowitego w dowolnym czasie trwania ubezpieczenia,
 • aż 30 bezpłatnych przeniesień środków w ciągu roku - w dowolnym momencie trawania ubezpieczenia możesz dokonywać przeniesień pomiędzy Portfelami, a podatek od zysków kapitałowych jest odroczony i ponosisz go dopiero w momencie wykupu całkowitego Twojego ubezpieczenia*,
 • ubezpieczenia na życie, które obejmuje życie Ubezpieczonego - daje Ci ochronę na wypadek zgonu,
 • szereg korzyści prawnych i podatkowych:

  • odroczenie podatku od zysków kapitałowych,

  • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku przeniesień między funduszami,

  • brak podatku od spadków i darowizn,

  • możliwość wskazania dowolnie wybranej osoby/osób uposażonych,

  • świadczenie z tytułu umowy, które nie wchodzi w skład masy spadkowej zwolnienie znacznej części świadczenia z egzekucji sądowej.

* za wyjątkiem sytuacji, gdy wartość częściowego wykupu przekracza sumę wpłaconych składek.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 

Odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao lub zadzwoń na infolinię TeleCDM pod nr 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub +48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:

Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., ani rekomendacji, ani też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie są to także usługi doradztwa inwestycyjnego. Niezależnie od informacji przekazanych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. przed  zawarciem umowy ubezpieczenia Inwestor jest zobowiązany do oceny i określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Strategia Aktywnych Portfeli jest produktem oferowanym w formie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej pomiędzy Klientem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. („Klient") a TU  Allianz Życie Polska Życie Polska  S.A. Oferowany produkt ubezpieczeniowy przewiduje lokowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe („UFK"), zarządzane przez TU Allianz Życie Polska S.A. Jednostki uczestnictwa UFK nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez TU Allianz Życie Polska S.A. Inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Prezentowane wyniki UFK nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa UFK może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Klient zawierający umowę ubezpieczenia musi mieć ukończony 18 rok życia, musi też mieć podpisaną Umowę świadczenia usług maklerskich przez CDM Pekao S.A. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia - Klientowi zostanie wypłacona - wartość kapitału zgromadzonego w jednostkach funduszy kapitałowych. Należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wysokość zainwestowanych środków, dodatkowo TU Allianz Życie Polska S.A. pobiera opłaty za wykup częściowy i całkowity określone w Tabeli opłat i limitów. Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości.Szczegóły oferty znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Niniejsza wiadomość ma na celu promocję świadczonych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. usług.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)