Instrumenty zagraniczne i narzędzia

Dane na dzień 18.06.2019 r.

Zagraniczne instrumenty finansowe

Lista zagranicznych instrumentów finansowych dostępnych w ofercie CDM Pekao, zgodnie z  par. 85 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez CDM Pekao

Pobierz

Exchange Traded Products (ETF, ETN, ETC)

Katalog wszystkich ETP (potocznie zwanych ETF-ami), które są wymienione na liście zagranicznych instrumentów finansowych dostępnych w ofercie CDM Pekao

  • Standardowa prowizja od zakupu ETP mieści się w zakresie od 0,5% do 0,4%, szczegóły w Taryfie prowizji i opłat
  • Jeśli jesteś naszym Klientem i chcesz otrzymać aktualne zestawienie zadzwoń pod numer 22 821 88 06 lub 22 821 88 12 (opłata wg cennika operatora)

Pobierz

Obligacje

Katalog obligacji denominowanych w walutach obcych, notowanych na giełdach zagranicznych które są wymienione na liście zagranicznych instrumentów finansowych dostępnych w ofercie CDM Pekao

  • Standardowa prowizja od zakupu obligacji to 0,29%, szczegóły w Taryfie prowizji i opłat
  • Przed składaniem zleceń sprawdź bieżący kurs oraz poproś o dopisanie bieżących odsetek - kontakt do ekspertów od rynków zagranicznych 22 821 88 06 lub 22 821 88 12 (opłata wg cennika operatora)

Pobierz

Spółki dywidendowe

Katalog akcji 10 zagranicznych spółek dywidendowych o największej kapitalizacji rynkowej dla każdego z 20 krajów, na rynkach których CDM wykonuje zlecenia Klientów (kryteria: kwartalny dobór spółek, kapitalizacja ustalona na 11.04.2019, nie mniejsza niż 1 mld USD, stopa dywidendy nie mniej niż 2,5% rocznie)

  • W celu otrzymania aktualnego zestawienia zadzwoń pod numer 22 821 88 06 lub 22 821 88 12 (opłata wg cennika operatora)

Pobierz

NOTOWANIA

W systemie CDMInternet (CDM24.pl) oraz platformie transakcyjnej eTrader dla zagranicznych instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie CDM prezentowane są kursy zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego.

W ramach realizacji bieżących inwestycji są ogólnodostępne bezpłatne serwisy publikujące notowania w czasie rzeczywistym lub z określonym opóźnieniem.

Notowania akcji oraz ETP (ETF, ETC, ETN) można śledzić na stronach giełd i MTF, np.:
Notowania dużej części zagranicznych obligacji (korporacyjnych i skarbowych) można znaleźć m.in. na stronie internetowej giełdy w Frankfurcie:

INFORMACJE RYNKOWE I NARZĘDZIA

Informacje o zagranicznych instrumentach dostępne są w materiałach analitycznych Biura Analiz CDM Pekao w CDMInternet i platformie transakcyjnej eTrader.

W Internecie dostępne są również serwisy informacyjne oraz analityczne, które umożliwiają dostęp zarówno do bezpłatnych, jak i płatnych narzędzi (analiza techniczna, fundamentalna, wyszukiwarki instrumentów finansowych) oraz rekomendacji analityków rynkowych. Są to m.in.:

Przy użytkowaniu ww. serwisów zalecamy zapoznanie się z zasadami udostępniania informacji i notowań oraz z zastrzeżeniami prawnymi.


Adresy stron internetowych zamieszczone są jedynie w celach informacyjnych. Dostęp oraz korzystanie z treści zawartych na wskazanych stronach przez Klientów CDM Pekao S.A. nie stanowi świadczenia jakiejkolwiek usługi przez CDM Pekao S.A. CDM Pekao S.A. nie jest stroną umowy w zakresie udostępniania informacji z podmiotami, będącymi właścicielami tych stron. W odniesieniu do zewnętrznych stron internetowych i zewnętrznych dostawców notowań CDM Pekao S.A. nie odpowiada za poprawność zamieszczonych danych oraz ewentualne nieprawidłowości przy świadczeniu usług przez tych dostawców.

 

RYZYKA

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)