Przenieś zagraniczne instrumenty finansowe do CDM Pekao!

Transfer zdematerializowanych zagranicznych papierów wartościowych z dowolnego biura/domu maklerskiego na rachunek w CDM Pekao można zlecić w każdym Punkcie Obsługi Klientów (POK), przekazując Doradcy:

  • dyspozycję, w której Klient zleca przyjęcie akcji na swój rachunek inwestycyjny w CDM Pekao oraz zgadza się ponieść koszty związane z operacją,
  • dane kontaktowe do osoby, która jest odpowiedzialna za wykonanie transferu w innym domu maklerskim, spółce będącej emitentem akcji lub domu maklerskim obsługującym program motywacyjny na rzecz spółki,
  • wszelkie posiadane dokumenty dot. programu akcji pracowniczych (jeśli ma to zastosowanie).

Formularz dyspozycji jest dostępny w każdym POK CDM Pekao.

Czas realizacji transferu: do 1 tygodnia.

W celu zapisania zagranicznych papierów wartościowych Klient musi posiadać rachunek inwestycyjny w CDM wraz z aktywowaną usługą wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych. Rachunek można otworzyć przez Internet lub podczas pierwszej wizyty w POK CDM Pekao.

 

Ryzyko

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.

Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

 

Kontakt:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godz. 8:00-20:00. 

Zespół Produktów Giełdowych
tel. +22 821 88 14, 821 87 96
fax. +22 856 19 38
e-mail: zrz@cdmpekao.com.pl

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)