Zagraniczne instrumenty finansowe potwierdzone certyfikatem

W celu zapisania akcji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem na rachunku w CDM Pekao (dematerializacja certyfikatu) należy złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów (POK) następujące dokumenty: 

 • oryginał certyfikatu,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • dokument uprawiający brokera do dokonania dematerializacji:
  • dla certyfikatów wydanych w USA: Bond or Stock Power,
  • dla certyfikatów wydanych w Wielkiej Brytanii: Crest Form;
 • dyspozycję, w której Klient zleca dematerializację certyfikatu i zapisanie akcji na swoim rachunku inwestycyjnym oraz zgadza się ponieść związane z operacją koszty.

Formularze dokumentów są dostępne w POK CDM Pekao.

Czas dematerializacji: ok. 2 miesięcy.

W celu zapisania zagranicznych papierów wartościowych Klient musi posiadać rachunek inwestycyjny w CDM Pekao wraz z aktywowaną usługą wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych. Rachunek można otworzyć zdalnie lub w trakcie pierwszej wizyty w POK CDM Pekao.

 

Ryzyko

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.

Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

 

Kontakt:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godz. 8:00-20:00. 

Zespół Produktów Giełdowych
tel. +22 821 88 14, 821 87 96
fax. +22 856 19 38
e-mail: zrz@cdmpekao.com.pl

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)