Rozpoczęcie inwestycji na rynkach zagranicznych

Jak aktywować usługę?

JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM CDM, a jeszcze nie posiadasz aktywnej usługi wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych odwiedź jeden z Punktów Obsługi Klientów

JEŚLI NIE JESTEŚ JESZCZE KLIENTEM CDM, otwórz rachunek inwestycyjny w CDM:

Aktywacja dostępu do rynków zagranicznych w CDM jest bezpłatna.
Od wykonywanych zleceń pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
  • (+48) 22 591 24 90 (stawka wg taryfy operatora)
  • Wojciech Olczyk - makler rynków zagranicznych (+48) 22 821 88 06
  • Maciej Jabłoński - makler rynków zagranicznych (+48) 22 821 88 12

lub mogą Państwo wysłać swoje pytanie na adres poczty elektronicznej CDM Pekao infocdm@cdmpekao.com.pl.

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)