Rozpoczęcie inwestycji na rynkach zagranicznych

Jak aktywować usługę?

JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM CDM Pekao, a jeszcze nie posiadasz aktywnej usługi wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych:

  • odwiedź jeden z Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao lub
  • zadzwoń na infolinię TeleCDM pod nr 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub 22 591 24 90 (opłata według taryfy operatora)

JEŚLI NIE JESTEŚ JESZCZE KLIENTEM CDM Pekao, otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao:

Aktywacja dostępu do rynków zagranicznych w CDM Pekao jest bezpłatna. Od wykonywanych zleceń pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
  • (+48) 22 591 24 90 (stawka wg taryfy operatora)
  • Wojciech Olczyk - makler rynków zagranicznych (+48) 22 821 88 06
  • Maciej Jabłoński - makler rynków zagranicznych (+48) 22 821 88 12

lub mogą Państwo wysłać swoje pytanie na adres poczty elektronicznej CDM Pekao infocdm@cdmpekao.com.pl.

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)