Promocyjne stawki prowizji minimalnej na rynkach zagranicznych

Szczegóły promocji:

 • oferta dostępna jest dla wszystkich Klientów CDM z dostępem do rynków zagranicznych (aktywną usługą wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunku pieniężnego w walutach obcych przez CDM),
 • obniżona zostaje wysokość prowizji minimalnej do 9 EUR/USD (z 35 USD / 30 EUR dla zleceń o wartości odpowiednio do 30 000 USD/25 000 EUR) za wykonanie zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych: akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów inwestycyjnych i ETF, notowanych na rynkach zorganizowanych w następujących krajach:
  • USA (w tym Pre-market w godz. 10:00 - 15:30)
  • Niemcy (z wyjątkiem instrumentów notowanych na Xetra2 wymienionych w Komunikacie nr 25/DOP/2017 dot. Promocji)
  • Francja
  • Wielka Brytania
  • Belgia
  • Holandia
 • dotyczy zleceń zrealizowanych w dniach 18 kwietnia - 30 września 2017 roku,

 • pozostałe stawki prowizji pozostają bez zmian; prowizja jest uzależniona od wartości zlecenia i waluty w jakiej zlecenie zostało wystawione.

Obsługa zleceń i dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao, w godzinach pracy Punktów, adresy i godziny otwarcia dostępne tutaj,
 • telefonicznie na infolinii TeleCDM pod nr telefonów:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub
  • +48 22 591 24 90 (stawka wg taryfy operatora),
 • w Zespole Operacji Zagranicznych w godz. 8:30 - 21:45:
  • Maciej Jabłoński, tel. +48 22 821 88 12,
  • Wojciech Olczyk, tel. +48 22 821 88 06.
 • w serwisie transakcyjnym CDMInternet 24h / dobę.

Szczegóły promocji znajdują się w Komunikacie nr 25/DOP/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Inwestując na rynkach zagranicznych należy dodatkowo w szczególności zwracać uwagę ryzyko zmienności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku, ryzyko regulacyjne i polityczne. 

Więcej o RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Jak zacząć inwestować?