IKE  

Esaliens Indywidulane Konta Emerytalne (IKE)

IKE z Funduszami Esaliens to produkt oferowany przez  Esaliens TFI S.A. umożliwiający oszczędzanie na indywidualnych kontach emerytalnych, utworzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE).

  • Opłata za otwarcie konta 400 zł,
  • Prowadzenie rejestrów za darmo,
  • Dodatkowe wpłaty bez opłat manipulacyjnych.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego IKE dotyczy:

  • Esaliens Senior FIO,
  • Esaliens Parasol FIO z wydzielonymi funduszami.

Więcej informacji o IKE uzyskasz w wybranym Punkcie Usług Maklerskich (PUM, dawniej POK CDM), których lista dostępna jest w wyszukiwarce lub pod numerami infolinii TeleCDM:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)

  • + 48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

 

Podstawą prawną prowadzenia IKE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1776). Informacje na temat IKE z Esaliens zawarte są w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Funduszami Esaliens, dostępnym na stronie internetowej https://www.esaliens.pl/, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (w Warszawie, ul. Bielańska 12) i w innych podmiotach, uprawnionych do pośrednictwa w zawieraniu umów o prowadzenie IKE z Funduszami Esaliens. Wypłaty z IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem osiągnięcia określonego wieku (60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych po skończeniu 55 lat) oraz odpowiedniego stażu w IKE.

 

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie https://www.esaliens.pl/.

Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.

Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)