REIT - Real Estate Investment Trust

Co to jest?

Real Estate Investment Trust (REIT) najczęściej przybierają formę funduszy inwestycyjnych, których obszarem inwestycyjnym jest szeroko pojęty rynek nieruchomości. Aktywa funduszu mogą składać się z nieruchomości (biurowców, apartamentowców, magazynów, szpitali, centrów handlowych, hoteli itp.) oraz papierów wartościowych powiązanych z rynkiem nieruchomości, np. dłużne papiery hipoteczne. Tytuły uczestnictwa w REIT mogą być przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych. Fundusze rynku nieruchomości często wykorzystują dług w celu finansowania inwestycji w nieruchomości, co może zwiększyć wahania stóp zwrotu zarówno przy korzystnych jak i niekorzystnych uwarunkowaniach rynkowych. Inwestor nabywający jednostki uczestnictwa REIT nie nabywa praw własności nieruchomości. 

Ryzyka związane z inwestowaniem w REIT

Z inwestowaniem w REIT związane jest większość ryzyk opisanych w odniesieniu do innych instrumentów, tj.:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu - brak pewności co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału
 • ryzyko zmienności - kurs rynkowy może podlegać znaczącym wahaniom, powodując istotną fluktuację wartości zainwestowanego kapitału
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego bez znaczącego wpływu na jego cenę
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu - na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego wpływa również możliwość zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na danym rynku. Taka sytuacja w znaczący sposób może wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych
 • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania sie kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego

Z inwestowaniem w REIT związane jest również:

 • ryzyko rynku nieruchomości - inwestycje na rynku nieruchomości mogą być wyjątkowo mało płynne, a spieniężenie inwestycji w nieruchomości w niektórych uwarunkowaniach rynkowych może ulec znacznemu przedłużeniu
 • ryzyko specyficzne nieruchomości - ceny poszczególnych nieruchomości mogą zależeć od indywidualnych cech poszczególnych nieruchomości
 • ryzyko przyszłych inwestycji - realizacja polityki inwestycyjnej nie musi być natychmiastowa w zakresie nowych inwestycji funduszu (proces zakupu nieruchomości może się przedłużać, a wraz z nim okres zwrotu z zainwestowanego kapitału)
 • ryzyko wynajętej powierzchni - wiele funduszy rynku nieruchomości czerpie korzyści z wynajmu powierzchni mieszkaniowej lub komercyjnej. Po zakończeniu umów przez najemców stopa zwrotu z nieruchomości może ulec tymczasowemu obniżeniu, do czasu ponownego zajęcia lokalu przez nowego najemcę
 • ryzyko zabezpieczenia - zobowiązania wynikające z nabywanych przez fundusz papierów dłużnych mogą nie znaleźć wystarczającego pokrycia w aktywach w sytuacji niewypłacalności dłużnika
 • ryzyko prawne - fundusz może być stroną w postępowaniu sądowym z innymi interesariuszami nieruchomości
 • ryzyko stopy procentowej - wahania stóp procentowych mogą wpływać na stawki oprocentowania instrumentów dłużnych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu oraz stawki oprocentowania długu emitowanego przez fundusz na cele inwestycyjne
 • ryzyko dźwigni finansowej - fundusze nieruchomości często wykorzystują dług w celu finansowania inwestycji w nieruchomości, co może zwiekszyć wahania stóp zwrotu zarówno przy korzystnych, jak i niekorzystnych uwarunkowaniach rynkowych
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania - fundusze rynku nieruchomości podlegają różnym organom regulacyjnym, a przepisy (również podatkowe) w poszczególnych krajach mogą istotnie różnić się od siebie
 • ryzyko zawieszenia obliczeń przez emitenta - emitent może czasowo zawiesić obliczanie wartości aktywów netto funduszu np. w następstwie znacznego wahania cen nieruchomości
 • ryzyko rozwiązania funduszu
 • ryzyko połączenia lub podziału funduszu
 • ryzyko czasowego zawieszenia umarzania jednostek uczestnictwa funduszu - jego znaczenie rośnie wraz z intensywnością umorzeń jednostek uczestnictwa funduszu, gdyż fundusz może nie posiadać wolnych środków pieniężnych do pokrycia wszystkich wniosków o umorzenie jednostek

Szczegółowe informacje dotyczące Real Estate Investment Trust (REIT) uzyskasz pod numerami infolinii TeleCDM:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)