PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD, Certyfikaty Inwestycyjne serii D

Co wyróżnia PZU FIZ AKORD?

 • Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.
 • Bardzo rygorystyczne podejście do kontroli ryzyka inwestycji.
 • Doświadczenie w zarządzaniu portfelami absolutnej stopy zwrotu dla Grupy PZU.
 • Unikatowa na polskim rynku strategia inwestycyjna zarówno pod względem konstrukcji, jak i dopuszczalnych lokat.

Czy to rozwiązanie jest dla Ciebie?

PZU FIZ AKORD jest adresowany do Inwestorów:

 • poszukujących atrakcyjnych form inwestowania,
 • oczekujących ponadprzeciętnych zysków w długim terminie,
 • świadomych ryzyka inwestycyjnego produktu i akceptujących je.

Jakie Aktywa wchodzą w skład portfela?

 • Obligacje rządowe (Polska, Rynki Wschodzące, Rynki Rozwinięte).
 • Instrumenty stopy procentowej - umożliwiające zarządzanie ryzykiem stóp procentowych.
 • Towarowe Instrumenty Pochodne: metale, towary, lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku, energia, mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń oraz indeksy rynków tych instrumentów bazowych..
 • Waluty: rynków o największej płynności na świecie.
 • Indeksy giełdowe: dopuszczone do publicznego obrotu kontrakty typu futures.

Główne parametry Oferty Publicznej:

 • Termin przyjmowania zapisów: 10 - 28 września 2015 roku (lub do czasu złożenia zapisów na wszystkie oferowane certyfikaty w serii D)
 • Wielkość emisji: od 100 000 do 5 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii D
 • Cena emisyjna certyfikatu: 98,72 zł
 • Minimalny zapis: 100 certyfikatów
 • Rekomendowany horyzont czasowy inwestycji w Fundusz wynosi minimum 3 lata.
 • Notowanie: GPW
 • Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych: raz w miesiącu (ostatni dzień roboczy GPW)
 • Wykup Certyfikatów: ostatni dzień kwartału kalendarzowego
 • Opłata za wykup: bez opłat
 • Oferujący Certyfikaty - Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie

Powyższe informacje zaczerpnięto z prospektu emisyjnego.  

Składanie zapisów:

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ AKORD można składać w CDM Pekao:

 • Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao poprzez serwis internetowy CDMInternet wybierając w zakładce NOWE EMISJE opcję OFERTA PUBLICZNA oraz wskazując w polu EMISJA,  transze PZU AKORD-D
 • poprzez serwis mobilny CDMMobile wybierając w zakładce NOWE EMISJE opcję OFERTA PUBLICZNA oraz wskazując w polu EMISJA, transze PZU AKORD-D
 • telefonicznie, w tym za pośrednictwem infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • + 48 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
  • + 48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).   

Więcej informacji dla Inwestorów.

Nota prawna:

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. 

Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt Emisyjny dostępny jest na stronie internetowej http://www.pzu.pl/ i http://www.cdmpekao.com.pl/.

Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. 

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

Chcesz zainwestować w PZU FIZ AKORD?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)