Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) to jedna z form zbiorowego inwestowania. Podstawową różnicą pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym a zamkniętym jest to, że fundusz zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Emisje certyfikatów inwestycyjnych odbywają się na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii.

W zależności od sposobu oferowania certyfikatów (wskazanego w statucie funduszu) wyróżnia się:

  • fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne (są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym tj. na giełdę papierów wartościowych),
  • fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne (emisje ekskluzywne kierowane do max 149 Klientów).

Chcesz inwestować w FIZ?

 

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w warunkach emisji poszczególnych certyfikatów.