Schroder

SCHRODER International Selection Fund 

Od 2 grudnia 2013 w ramach naszej oferty udostępniliśmy Klientom możliwość skorzystania z rozwiązań inwestycyjnych oferowanych na rynku polskim przez globalnego zarządzającego aktywami - wielokrotnie nagradzaną, prestiżowymi nagrodami, firmę Schroder Investment Management Europe (dalej: firma Schroder).

Poprzez wybór funduszy firmy Schroder otrzymasz dostęp do ponad 80 strategii inwestycyjnych obejmujących większość dostępnych  klas aktywów oraz zdywersyfikowanych geograficznie rynków.

Dzięki tak stworzonej ofercie, firma Schroder jest w stanie spełnić oczekiwania znacznej części wymagających Klientów. Szeroka paleta rozwiązań, to także możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez inwestowanie w produkty o charakterze globalnym, dające alokację na różnych rynkach, przy wykorzystywaniu różnych walut i często niedostępnych na rynku polskim instrumentów finansowych.

Oprócz inwestycji w USD i EUR firma Schroder oferuje również strategie w PLN, które są zabezpieczone przed ryzykiem walutowym (PLN HEDGED). Dzięki takiej konstrukcji polscy Klienci mogą inwestować w lokalnej walucie, bez konieczności podejmowania dodatkowego ryzyka, po ryzyku inwestycyjnym, związanego ze zmianą kursu PLN w stosunku do EUR czy USD. Nowością w ofercie funduszy zagranicznych na polskim rynku są również jednostki dystrybucyjne (nazywane także dywidendowymi), które firma Schroder oferuje w kilku swoich strategiach znajdujących się w obecnej ofercie.

 

Informacje i dokumenty Funduszy Schroder:

Informacja o wycenie tytułów uczestnictwa dostępna jest pod adresem: http://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/wyceny-i-wyniki/

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII): dostępne są pod adresem: http://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/dokumenty/znajdz-dokumenty/

Prospekt Informacyjny i Sprawozdania finansowe: dostępne są pod adresem: http://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/dokumenty/dokumenty-prawne/

Karty subfunduszy dostępne są pod adresem: http://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/dokumenty/znajdz-dokumenty/

Tabela opłat  SCHRODER International Selection Fund 

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.  

Oferta subfunduszy dostępna jest w naszych placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz w TeleCDM pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
 • +48 22 591 24 90 - dla połączeń z zagranicy oraz telefonów komórkowych .

Aby inwestować w fundusze Schroder za pośrednictwem CDMInternet najpierw otwórz rejestr w jednej z naszych placówek, których adresy znjdziesz w wyszukiwarce.

WIĘCEJ o SCHRODER.

Ryzyka 

Inwestycja w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości tytułów uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego zagranicznego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz na niniejszej stronie.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 •  ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut,
 • ryzyko regulacyjne kraju inkorporacji funduszu, zagraniczne fundusze inwestycyjne podlegają różnym regulacjom, odmiennym niż polskie, przepisy (również podatkowe) w poszczególnych krajach mogą istotnie różnić się od siebie, których poznanie i zrozumienie może być dla inwestora trudne i czasochłonne.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)