Goldman Sachs

Fundusze Goldman Sachs Asset Managment

Prowadzimy dystrybucję funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management, dopuszczonych do dystrybucji w Polsce.

Goldman Sachs Asset Management, założona w 1988 r., to jedna z wiodących na świecie spółek zajmujących się zarządzaniem aktywami. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku aktywa zarządzane i nadzorowane przez Goldman Sachs Asset Management sięgają wartości 1,08 bln USD.

Firma ta zatrudnia ponad 2,349 specjalistów w 34 lokalizacjach na świecie i oferuje szeroką gamę konkurencyjnych rozwiązań inwestycyjnych obejmujących różne klasy aktywów, regiony i poziomy ryzyka.

Fundusze Goldman Sachs Asset Management dostępne w naszej ofercie:

Goldman Sachs Asset Management (GSAM)

Lp.

ISIN

Nazwa Funduszu

Klasa

Typ

Waluta Klasy

1.

LU1396261254)

GS Asia Portfolio

A

acc

USD

2.

LU1204194473

GS Europe High Yield Bond Portfolio

A

acc

PLN-hedged

3.

LU0244548862

GS Global Equity Partners Portfolio

A

acc

USD

4.

LU1204194127

GS Emerging Markets Debt Portfolio

A

acc

PLN-hedged

5.

LU0333810694

GS India Equity Portfolio

A

acc

USD

6.

LU1229206740

GS Japan Portfolio

A

acc

USD

7.

LU1396260447

GS Strategic Macro Bond Portfolio

A

acc

PLN-hedged

8.

LU1396260017

GS US Mortgage Backed Securities Portfolio

A

acc

PLN-hedged

 

Informacje i dokumenty Funduszy Goldman Sachs Asset Management:

Tabela opłat  

Informacja o wynikach i wycenie tytułów uczestnictwa dostępna jest pod adresem: https://www.gsam.com/content/gsam/pol/pl/advisors/fund-center/mutual-funds.html   

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) dostępne są pod adresem: https://www.gsam.com/content/gsam/pol/pl/advisors/literature/literature.html#filter=document-type%3Aprospectus-and-regulatory/prospectus%24%24document-type%3Aprospectus-and-regulatory/kiid  

Prospekt Informacyjny dostępny pod adresem: https://www.gsam.com/content/gsam/pol/pl/advisors/literature/literature.html#filter=document-type%3Aprospectus-and-regulatory/prospectus

Sprawozdania finansowe dostępne są pod adresem: https://www.gsam.com/content/gsam/pol/pl/advisors/literature/literature.html#filter=document-type%3Aprospectus-and-regulatory/annual-financial-statement

Karty subfunduszy dostępne są pod adresem: https://www.gsam.com/content/gsam/pol/pl/advisors/literature/literature.html#filter=document-type%3Afund-literature/monthly-fund-update

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.  

 

Oferta subfunduszy dostępna jest w naszych placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz w TeleCDM pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
 • +48 22 591 24 90 - dla połączeń z zagranicy oraz telefonów komórkowych .
Aby inwestować w fundusze Goldman Sachs Asset Management za pośrednictwem CDMInternet najpierw otwórz rejestr w jednej z naszych placówek.  

WIĘCEJ o Goldman Sachs Asset Management.

 

Ryzyka 

Inwestycja w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości tytułów uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 •  kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego zagranicznego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w naszych placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz na niniejszej stronie.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 •  ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut,
 • ryzyko regulacyjne kraju inkorporacji funduszu, zagraniczne fundusze inwestycyjne podlegają różnym regulacjom, odmiennym niż polskie, przepisy (również podatkowe) w poszczególnych krajach mogą istotnie różnić się od siebie, których poznanie i zrozumienie może być dla inwestora trudne i czasochłonne.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)