Franklin Templeton

Fundusze Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej organizacji inwestycyjnej Franklin Resources, działającej pod marką Franklin Templeton Investments. Oferuje Klientom możliwość zainwestowania na rynkach akcji i obligacji z całego świata.

Franklin Templeton Investments to:

 • Jedna z największych na świecie firm zarządzających aktywami Klientów w ponad 150 krajach.
 • Zarządzający aktywami o wartości ponad 854 miliardów USD, zaś w Polsce ok. 1 mld USD.*
 • Pionier międzynarodowego inwestowania od ponad 65 lat. A od ponad 25 lat zajmuje się rynkami wschodzącymi.
 • Wiele światowej klasy zespołów inwestycyjnych, znających rynki lokalne - dzięki temu oferuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności obejmujące szereg różnych stylów oraz klas aktywów.
 • Alternatywne rozwiązania inwestycyjne pod markami:
  • Franklin - oferuje zaawansowane strategie zarządzania inwestycjami w akcje spółek o dużym potencjale wzrostowym oraz portfelami hybrydowymi / zrównoważonymi, o różnych specjalizacjach geograficznych i sektorowych.
  • Templeton - pionier w zarządzaniu portfelami akcji światowych i akcji z rynków wschodzących, który od 1940 r. pozostaje wierny procesom inwestycyjnym przynoszącym zyski inwestorom.**
  • Franklin Mutual Series - skupia się na poszukiwaniu wartości tam, gdzie większość inwestorów może ją przeoczyć: pomimo tymczasowych wahań na giełdach, przepływy pieniężne, zyski i faktyczna wartość przedsiębiorstw ostatecznie zawsze windują ceny akcji w dłuższej perspektywie.**
 • Ponad 160 subfunduszy, w tym dwanaście subfunduszy z klasami tytułów uczestnictwa zabezpieczonymi przed zmianami kursu złotego (PLN-hedged). Dzięki temu, polscy inwestorzy mogą inwestować w lokalnej walucie, a brak konieczności przeliczania inwestowanych środków na walutę bazową subfunduszu ogranicza ryzyko zmian kursów wymiany.

*wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

** źródło: Franklin Templeton Investments, informacje dostępne na: http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/advisor/nasza-firma/filozofia-inwestycyjne

 

Informacje i dokumenty Funduszy Franklin Templeton:

Tabela opłat   

Informacja o wynikach i wycenie tytułów uczestnictwa dostępna jest pod adresem: http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/investor/fundusze/price-and-performance

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) dostępne są pod adresem: http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/advisor/dokumenty/kiid

Prospekt Informacyjny i Sprawozdania finansowe dostępny pod adresem: http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/advisor/dokumenty/prospekty-i-sprawozdania

Karty subfunduszy dostępne są pod adresem:  http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/advisor/dokumenty/dane-funduszy

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.  

Oferta subfunduszy dostępna jest w naszych placówkach oraz w TeleCDM pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
 • +48 22 591 24 90 - dla połączeń z zagranicy oraz telefonów komórkowych .

Aby inwestować w fundusze Franklin Templeton za pośrednictwem CDMInternet najpierw otwórz rejestr w jednej z naszych placówek, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

WIĘCEJ o Franklin Templeton.

Ryzyka 

Inwestycja w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości tytułów uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 •  kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego zagranicznego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz na niniejszej stronie.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 •  ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut,
 • ryzyko regulacyjne kraju inkorporacji funduszu, zagraniczne fundusze inwestycyjne podlegają różnym regulacjom, odmiennym niż polskie, przepisy (również podatkowe) w poszczególnych krajach mogą istotnie różnić się od siebie, których poznanie i zrozumienie może być dla inwestora trudne i czasochłonne.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)