GRASZ TYLKO NA JEDNYM INSTRUMENCIE? WYPRÓBUJ PEŁNĄ GAMĘ MOŻLIWOŚCI!
 
Fundusze inwestycyjne w CDM Pekao - oferta aż 17 towarzystw.

Sprawdź naszą ofertę

Goldman Sachs Asset Management

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs Asset Management są dostępne w placówkach CDM oraz dla punktach obsługi Klientów Strategicznych.
 

Sprawdź naszą ofertę

Franklin Templeton Investments

Subfundusze zagraniczne zarządzane przez Franklin Templeton Investments w ofercie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Sprawdź naszą ofertę

Schroder Investment Management

Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. udostępnia Klientom możliwość skorzystania z rozwiązań inwestycyjnych oferowanych na rynku polskim przez globalnego zarządzającego aktywami - wielokrotnie nagradzaną, prestiżowymi nagrodami, firmę Schroder Investment Management.

Sprawdź naszą ofertę

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne oraz dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.