UniFundusze SFIO - Subfundusz UniTotal Trend (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz absolute return

Data rozpoczęcia działalności: 6 października 2009 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.CHARAKTERYSTYKA

UniTotal Trend jest instrumentem finansowym umożliwiającym osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym.

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także instrumenty pochodne (futuresy, swapy, forwardy). Inwestycje subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Inwestycje subfunduszu w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego dokonywane są przede wszystkim w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływ na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Podział pomiędzy częścią akcyjną i dłużną oraz poziom zaangażowania w instrumenty pochodne jest dokonywany na podstawie identyfi kacji trendu oraz oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- są zainteresowani unikalną strategią inwestycyjną,

- chcą lokować nadwyżki finansowe w fundusz, który ma potencjał zysku podczas hossy i bessy,

- mają długi horyzont inwestycyjny (ponad 5 lat),

- akceptują wysokie i zmienne ryzyko inwestycyjne,

- doceniają profesjonalne, elastyczne inwestowanie.

 

  • Minimalna wpłata:

Dla osób fizycznych pierwsza wpłata nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 EUR (wpłata wyłącznie  w PLN), a każda kolejna wpłata nie może być niższa niż 100 PLN.

Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pierwsza wpłata nie może być niższa niż 1 000 PLN, każda następna nie może być niższa niż 100 PLN.

  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 5 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)