UniFundusze FIO - Subfundusz UniStabilny Wzrost (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 20 września 2007 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.


 
CHARAKTERYSTYKA

Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym. Udział tych instrumentów w portfelu to minimum 60%, akcje to nie więcej niż 40% portfela.

Decyzje o składzie portfela podejmowane są przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Lokaty subfunduszu w powyższe instrumenty są dokonywane na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Przy ustalaniu proporcji udziału części akcyjnej i dłużnej pod uwagę brane są czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji, a jednocześnie ograniczyć zaangażowanie w akcje inwestycją w papiery dłużne,

- cechują się umiarkowanym profi lem ryzyka (30/70),

- planują co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,

- potrzebują przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,

- chcą mieć możliwość zmiany subfunduszu pod parasolem bez podatku od zysków.

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN  
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 3 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 3 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)