UniFundusze FIO-  Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz obligacji

Data rozpoczęcia działalności: 20 września 2007 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz inwestuje od 90 do 100% portfela w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz inne papiery dłużne, nie wspominane powyżej. Uniwersum geograficzne subfunduszu to Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr, Kazachstan, Malta, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania.

Lokaty subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- charakteryzują się umiarkowanym profi lem ryzyka,

- planują co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,

- chcą redukować ryzyko inwestycyjne poprzez dywersyfi kację geograficzną w regionie,

- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,

- chcą mieć możliwość zmiany subfunduszu bez podatku od zysków.

  

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 2 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 2 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy. 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)