UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Zrównoważony (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz zrównoważony
 
Data rozpoczęcia działalności: 9 września 1995 r.
 
Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.CHARAKTERYSTYKA

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje.

Akcje i dłużne papiery wartościowe mogą sięgać 100% aktywów subfunduszu, przy czym udział akcji nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuacje na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą mieć udział w zyskach płynących z akcji i obligacji,

- oczekują korzyści ze wzrostu cen aktywów, wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,

- są zainteresowani alternatywa wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,

- zależy im na przejrzystej i płynnej formie lokat,

- doceniają profesjonalne zarządzanie.

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN 
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)