UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Pieniężny (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz polskich instrumentów pieniężnych
 
Data rozpoczęcia działalności: 20 stycznia 1997 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.CHARAKTERYSTYKA

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów.

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości.

Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju eminenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.PROFIL INWESTORA

Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty polskiego rynku pieniężnego,

- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,

- doceniają profesjonalne zarządzanie,

- chcą mieć możliwość zamiany subfunduszu bez podatku od zysków.

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 1,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)