UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Obligacje (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz obligacji

Data rozpoczęcia działalności: 27 września 1999 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.CHARAKTERYSTYKA

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe.

Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,

- oczekują korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,

- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje, potrzebują inwestycji elastycznej, przejrzystej i o wysokiej płynności,

- doceniają profesjonalne zarządzanie.

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 1 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 2 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)