UniFundusze FIO - Subfundusz UniBezpieczna Alokacja (w PLN)

(poprzednia nazwa - Subfundusz UniStoProcent Plus)

Typ subfunduszu: subfundusz z ochroną kapitału

Data rozpoczęcia działalności: 8 października 2004 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje środki w obligacje i papiery dłużne, akcje, inne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe. Portfel dłużny subfunduszu składa się z bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa i innych instrumentów finansowych.

Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w zależności od sytuacji rynkowej może wynosić od 0 do 100%. Co najmniej 80% lokat subfunduszu dokonywanych w dłużne papiery wartościowe to lokaty posiadające rating inwestycyjny.

Dobór dłużnych papierów wartościowych jest dokonywany na podstawie bieżącej oceny i prognoz sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz emitenta papieru wartościowego. Jednocześnie część aktywów jest przeznaczona na zakup polskich akcji - głównie spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20. Dobór papierów do portfela akcyjnego subfunduszu dokonywany jest przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Głównymi kryteriami - szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym - są określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy:

- są zainteresowani inwestycją pozwalającą na partycypowanie w nieograniczonych zyskach z rynku akcji, a jednocześnie potencjalnie umożliwiającą co najmniej zachowanie wartości inwestycji w okresie rozliczeniowym (31 grudnia - 31 grudnia kolejnego roku),

- nie chcą rezygnować z potencjału rynku akcji, ale jednocześnie bardziej niż ryzyko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji,

- są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,

- doceniają profesjonalne zarządzanie,

- chcą mieć możliwość zamiany subfunduszu bez podatku od zysków.

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN 
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 2 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 2 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)