UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 23 czerwca 2006 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których Europa Centralna i Wschodnia jest głównym obszarem działalności, a także w świadectwa depozytowe np. ADR lub GDR.

Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu może wynosić 100% i nie będzie niższy niż 60%. Przez akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej rozumie się akcje emitowane przez emitentów z krajów, takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Albania, Bułgaria, Rumunia, Cypr i Kazachstan.

Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag fi rm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 PROFIL INWESTORA

Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy chcą:

- uczestniczyć w potencjale rozwijających się rynków Europy Centralnej i Wschodniej, tzw. Emerging markets,

- ograniczyć ryzyko poprzez szeroką dywersyfikację geograficzną,

- przejrzystej i płynnej formy inwestycji,

- doceniają profesjonalne zarządzanie.

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)