UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 20 września 2007 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki" uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez te spółkę akcji) przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych.

Do 30% aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe krótkoterminowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Aktywa subfunduszu mogą być lokowane w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu funduszu. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Podstawowymi kryteriami analiz są rynkowe i technologiczne przewagi firm, jakość zarządzania przedsiębiorstwem, udział akcji w indeksach giełdowych oraz płynność akcji.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek,

- akceptują bardzo wysokie ryzyko - znacznie wyższe niż w przypadku funduszy akcyjnych, inwestujących w spółki o wysokiej kapitalizacji,

- planują co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,

- chcą mieć przejrzystą formę inwestycji o wysokiej płynności,

- chcą dokonywać zamiany subfunduszu pod parasolem bez podatku od zysków kapitałowych.

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarzadzanie: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)