UniFundusze SFIO - Subfundusz UniWIBID (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz polskich instrumentów pieniężnych

Data rozpoczęcia działalności: 22 maja 2003 r. (powstał z przekształcenia UniWIBID SFIO)

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych. Aktywa subfunduszu lokowane są do 100% w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok.

Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu.

Przy lokowaniu środków subfunduszu stosuje się ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Inwestycje subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,

- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,

- doceniają profesjonalne zarządzanie.

 

  • Minimalna wpłata:

Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pierwsza   wpłata nie może być niższa niż 100 000 PLN, każda następna nie może być niższa niż 10 000 PLN.

Dla osób fizycznych pierwsza wpłata nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 EUR (wpłata wyłącznie w PLN), a każda kolejna wpłata nie może być niższa niż 10 000 PLN. 

  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 1 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)