UniFundusze FIO - Subfundusz UniLokata (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz pieniężny

Data pierwszej wyceny: 10 stycznia 2012 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.CHARAKTERYSTYKA

UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku..

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów. Fundusz pieniężny inwestujący w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych -krótkoterminowe papiery skarbowe ora bezpieczne (min 80% portfela BBB) dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym o stawki lokat na rynku międzybankowym lub o terminie zapadalności do 1 roku. Benchmark - Stawka 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej NBP.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

  • oczekują inwestycji o wysokiej płynności i stabilnym wzroście zysku;
  • poszukują alternatywy dla lokat bankowych;
  • chcą lokować swoje nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego;
  • preferują krótki horyzont inwestycyjny (do 1 roku).

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 1,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)