UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcji

Data rozpoczęcia działalności:  20 stycznia 1997 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Udział akcji w aktywach subfunduszu może wynosić 100% i nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, subfundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi fi rmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającego się polskiego rynku,

- oczekują korzyści ze wzrostu cen polskich aktywów, wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,

- zależy im na przejrzystej i płynnej formie inwestycji,

- doceniają profesjonalne zarządzanie.

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN  
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarzadzanie: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)