UniFundusze SFIO - Subfundusz UniObligacje Aktywny (w PLN)

(poprzednia nazwa UniTotal Trend Dłużny) 

Typ subfunduszu: absolutnej stopy zwrotu

Data rozpoczęcia działalności: 7 kwietnia 2011 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz UniObligacje Aktywny to subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne.

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestycją przynoszącą wyższą stopę zwrotu w średnim terminie niż klasyczne fundusze dłużne,

- chcą inwestować w innowacyjny produkt posiadający potencjał zysku na rynkach obligacji, zarówno podczas dobrej, jak i słabej koniunktury na rynku długu,

- myślą o inwestycji średnioterminowej - min. 2 lata;

- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

 

  • Minimalna wpłata:

Dla osób fizycznych pierwsza wpłata nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 EUR (wpłata wyłącznie w PLN), a każda kolejna wpłata nie może być niższa niż 100 PLN.

Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100.000 PLN, każda następna nie może być niższa niż 100 PLN.

  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 3 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)