Union Investment TFI S.A.

 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to:

 • Wieloletnie doświadczenie. Działalność w Polsce od 1995 r., początkowo jako Korona TFI, a obecnie jako Union Investment TFI.
 • Zaufanie Klientów. Już ponad 100 tys. Inwestorów powierzyło Towarzystwu ponad 10 mld zł.
 • Bogaty wybór funduszy, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby Klientów. Dla większości z nich minimalna kwota wpłaty to tylko 100 zł.
 • Stabilny zespół zarządzających. Wyniki funduszy Union Investment TFI są zasługą jednego z najstabilniejszych w Polsce zespołów zarządzających, którego skład od 15 lat uległ jedynie niewielkim zmianom.
 • Nagrody i wyróżnienia. 12 lat z rzędu na podium rankingu TFI dziennika „Rzeczpospolita” i portalu „Analizy Online” oraz wielokrotne wyróżnienia „Złotymi Portfelami” i statuetkami „Byków i Niedźwiedzi” dla najlepszego TFI na rynku.
 • Wysokie ratingi. Aż 11 funduszy Towarzystwa może pochwalić się dobrymi ratingami (4 lub 5 gwiazdek) Analiz Online, przyznawanymi funduszom o ponadprzeciętnej jakości i wynikach lepszych od konkurentów, które zgodnie z oceną ekspertów „zasługują na to, by być w Twoim portfelu”. Źródło: Analizy.pl

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy Union Investment TFI dostępne w CDM – sprawdź szczegóły oferty:

Karty Funduszy/Subfunduszy

Prospekty Informacyjne/Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII))/Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI)

UniFundusze FIO z wydzielonymi subfunduszami:

 

UniFundusze SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

 

 • Opłaty

Więcej o Union Investment TFI

Union Investment TFI S.A.

Adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (obecnie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem KRS: 0000050329.

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w Punktach Obsługi Klientów CDM.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)