Allianz FIO Subfundusz Akcji

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcji

Data rozpoczęcia działalności: 21 stycznia 2004r.

Data pierwszej wyceny: 21 stycznia 2004r. 

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz Allianz Akcji nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 60 - 100% wartości aktywów Subfunduszu w akcje i obligacje zamienne. Średnio 20% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom świadomym zasad obowiązujących na rynku papierów wartościowych, planującym długoterminową inwestycję, oczekującym wysokiej stopy zwrotu i nie obawiającym się ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 200 PLN
  • każda następna 50 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 5,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 4,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)