Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu

 

Typ funduszu: Subfundusz stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 14 stycznia 2004 r.

Data pierwszej wyceny: 14 stycznia 2004 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje średnio 25% (max 40%) wartości aktywów w akcje i obligacje zamienne. Przeciętnie 75% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Subfundusz może inwestować środki w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Allianz FIO.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony dla Inwestorów, którzy chcą inwestować długoterminowo. Może być inwestycją np. na przyszłą emeryturę lub wykształcenie dzieci. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2-3 lata. Inwestor akceptuje obecność umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego, przy wzroście szans na zysk większy, niż z tradycyjnych form oszczędzania.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 200 PLN,
  • każda następna nie niższa niż 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu - 3,50 %

Maksymalna prowizja przy umorzeniu - 0 %

Opłata za zarządzanie - 3,50%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)