Allianz FIO Subfundusz Pieniężny

 

Typ funduszu: Subfundusz gotówkowy

Data rozpoczęcia działalności: 8 grudnia 2005 r.

Data pierwszej wyceny: 8 grudnia 2005 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Całość aktywów Subfunduszu lokowana jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz polecany inwestorom którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty bankowej. Subfundusz zapewnia wysoką płynność oszczędności, bezpieczeństwo i stanowi idealne rozwiązanie w przyp. krótkoterminowej inwestycji.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 200 PLN,
  • każda następna nie niższa niż 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu - brak

Maksymalna prowizja przy umorzeniu - brak

Opłata za zarządzanie - 1,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

 

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)