Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (dawniej Subfundusz Allianz Walutowy)

 

Typ funduszu: Subfundusz papierów dłużnych

Data rozpoczęcia działalności: 6 grudnia 2005 r.

Data pierwszej wyceny: 6 grudnia 2005 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Aktywa Subfunduszu inwestowane są w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok. 

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje skarbowe. Okres Inwestycji nie powinien byc krótszy niż jeden rok.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 200 PLN,
  • każda następna nie niższa niż 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu - 1,5%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu - 0 %

Opłata za zarządzanie - 1,5%

Wycena jednostki uczestnictwa - w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)