Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus (dawniej Subfundusz Allianz Obligacji) 

 

 

Typ funduszu: Subfundusz obligacji

Data rozpoczęcia działalności: 14 stycznia 2004 r.

Data pierwszej wyceny: 14 stycznia 2004 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A. 

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw należących do OECD. Ponadto aktywa Subfunduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty (obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne). Inwestycje w papiery dłużne stanowią do 100% wartości aktywów Subfunduszu. 

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niz dwa lata.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 200 PLN,
  • każda następna nie niższa niż 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu - 2,00 %

Maksymalna prowizja przy umorzeniu - 0 %

Opłata za zarządzanie - 2,00%

Wycena jednostki uczestnictwa - w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)