Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

 

 

Typ funduszu: Subfundusz akcji

Data rozpoczęcia działalności: 21 listopada 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 21 listopada 2007 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek. Od 0 do 30% jest inwestowane w dłużne instrumenty finansowe. Pieniądze zainwestowane w ten Subfundusz lokowane są w akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 200 PLN,
  • każda następna nie niższa niż 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu - 5,00 %

Maksymalna prowizja przy umorzeniu - 0 %

Opłata za zarządzanie - 4,00%

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)