Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji

 

Typ funduszu: Subfundusz akcji

Data rozpoczęcia działalności: 22 grudnia 2005 r.

Data pierwszej wyceny: 22 grudnia 2005 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Średnio 45% wartości aktywów Subfunduszu stanowią akcje i obligacje zamienne. Poziom akcji będzie zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Statut Allianz FIO dopuszcza zaangażowanie aktywów Allianz Aktywnej Alokacji w akcje, w granicach 0-80%. Pozostałe środki są inwestowane w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

 

PROFIL INWESTORA

Polecany inwestorom którzy dążą do osiągnięcia zysków z inwestycji w akcje ale nie akceptują zbyt wysokich wahań wartości jednostki uczestnictwa. Dzięki wysokiemu udziałowi akcji w portfelu, Subfundusz umożliwia osiągnięcie zysków większych niż w funduszu stabilnego wzrostu. Udział obligacji i bonów skarbowych zwiększa stabilność inwestycji w tym Subfunduszu. Rekomendowany do długoterminowych inwestycji.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 200 PLN,
  • każda następna nie niższa niż 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu - 3,50 %

Maksymalna prowizja przy umorzeniu - 0 %

Opłata za zarządzanie - 3,75%

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)