TFI Allianz Polska S.A.

Historia

TFI Allianz S.A. powstało w październiku 2003 roku.

Podstawa prawna

TFI Allianz Polska SA jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 19 października 2003 roku firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku TFI Allianz zarządzało ponad 4 mld zł aktywów. Oferta produktowa Towarzystwa to Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego dostępnych jest 12 subfunduszy oraz Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którego oferta to obecnie 19 subfunduszy tworzonych w oparciu o najciekawsze fundusze zagraniczne zarządzane przez spółki z Grupy Allianz - Allianz Global Investors i PIMCO.

Oferta

W naszej ofercie dostępne są jednostki uczestnictwa 29 Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu Allianz FIO i Allianz SFIO, zarządzanych przez TFI Allianz.

 

Karty informacyjne Funduszu/Subfunduszu

Prospekty Informacyjne/Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII)/Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI)

(Pliki do pobrania)

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt Informacyjny Allianz FIO


 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z wydzielonymi subfunduszami:
  Opłaty

WIĘCEJ O TFI ALLIANZ

TFI Allianz Polska S.A.

Adres: u. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888.

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne  w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)