Quercus Parasol SFIO - Subfundusz Quercus Agresywny

Typ subfunduszu: subfundusz typu akcyjnego

Data rozpoczęcia działalności: 28 marca 2008 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Subfundusz może lokować również w akcje: spółek nie notowanych jeszcze na GPW w Warszawie, a przeprowadzających emisje pre-IPO, spółek notowanych na New Connect, spółek notowanych na rynkach zagranicznych, w tym giełdach Nowej Europy. Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości.

Subfundusz jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze akcji.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 20 000 PLN, kazda następna - dowolna kwota w PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 3,3 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Opłata za zarządzanie: 3,3 % + 20% ponad benchmark (max.0,5%) 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)