Skarbiec Waga

wpłata PLN

Typ subfunduszu: zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 9 październik 1997 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz lokuje od 30% do 70% swoich aktywów w akcje, koncentrując się na największych i najbardziej renomowanych spółkach krajowych. Pozostałe środki lokowane są w instrumenty dłużne, w tym bony i Obligacje Skarbowe oraz papiery emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej jakości kredytowej. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost wartości aktywów.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz jest rekomendowany Inwestorom oczekującym zysku z inwestycji przewyższającego dochód z tradycyjnych lokat bankowych, planującym długoterminowa inwestycje.

  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 100 PLN,
0 każda następna 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5 %
  • Opłata za zarządzanie 4 % rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)