Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych

wpłaty w PLN, USD

Typ funduszu: akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 7 czerwiec 2007 r. 

Fundusz SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych w dniu 7.06.2007 r. zmienił nazwę na SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO; zmianie uległa również polityka inwestycyjna Funduszu.
 
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN
Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.
 
 POLITYKA INWESTYCYJNA
Fundusz zgromadzone aktywa lokuje pzrzede wszystkim w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcji. Dokonując wyboru funduszy inwestycyjnych, Zarządzający uwzględnia najbardziej dynamicznie rozwijające się rejony geograficzne i sektory gospodarki światowej, a także bierze pod uwagę ocenę firm zarządzających i osiągane do tej pory wyniki. Część aktywów Funduszu może być dodatkowo lokowana w jednostki uczestnictwa innych funduszy akcji oraz funduszy dłużnych, jak i  w niewielkim zakresie, bezpośrednio w akcje i dłużne papiery wartościowe.
 
 PROFIL INWESTORA
 
Fundusz rekomendowany jest Inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze inwestycyjne akcyjne (przede wszystkim zagraniczne) lub akcje, zainteresowanym długoterminową inwestycją, przy wykorzystaniu potencjału rynku akcji, oczekujacym w dłuższym okresie zysku z inwestycji, jednak akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne ze wzgledu na wysoką zmienność wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych, wynikającą z dużej zmienności cen kursów akcji na giełdzie.

  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 100 PLN/1.000 USD,
0 każda następna 50 PLN/1.000 USD
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
  • Opłata za zarządzanie maks. 2,5%rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)