Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

wpłaty w PLN

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 10 luty 2005 r.

Poczatkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz inwestuje powierzone środki w najlepsze (w ocenie zarządzającego) fundusze w danej kategorii. W zależności od sytuacji rynkowej, Fundusz (w granicach wyznaczonych przez Statut) może zmieniać proporcje pomiędzy aktywami o charakterze akcyjnym (maks. 50% aktywów Funduszu) i dłużnym (min. 50% aktywów).  Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym – Fundusz będzie wykorzystywać zarówno potencjał wzrostowy rynku akcji , jak i możliwości oferowane przez rynek papierów dłużnych. Fundusz może cechować się zmiennością wartości jednostki uczestnictwa, ze względu na możliwość lokowania w fundusze akcyjne. Zarządzający dodatkowo dywersyfikuje ryzyko m.in. dzięki lokowaniu aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa wielu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

 PROFIL INWESTORA

Fundusz rekomendowany jest Inwestorom zainteresowanym nowym sposobem zarządzania posiadanymi oszczędnościami, poszukującym alternatywnych sposobów inwestowania kapitału względem powszechnie dostępnych na rynku, oczekującym - w dłuższym okresie czasu - dochodów konkurencyjnych wobec tradycyjnych depozytów bankowych i jednocześnie akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, wynikające ze składu portfela i przyjętej strategii zarządzania.
 
  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 100 PLN,
0 każda następna 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
  • Opłata za zarządzanie 2% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)