Skarbiec Top Funduszy Akcji

wplaty w PLN

Typ funduszu: akcyjny
 
Data rozpoczęcia działalności:
10 luty 2005 r.

Początkowa wartość jednostkiuczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.


 
POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz inwestuje powierzone środki w najlepsze na rynku (w ocenie zarządzającego) fundusze zaliczane do kategorii funduszy akcji. W zależności od sytuacji rynkowej, Fundusz (w granicach statutowych) może zmieniać proporcje między aktywami o charakterze akcyjnym i dłużnym (maks. 50% aktywów). Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne, które jest związane z wysoką zmiennością wartości jednostek uczestnictwa akcji znajdujących się w portfelu Funduszu. Zarządzajacy Funduszem dywersyfikuje ryzyko m.in. dzięki lokowaniu aktywów w tytuły uczestnictwa wielu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

PROFIL INWESTORA
Fundusz rekomendowany jest Inwestorom zainteresowanym nowym sposobem zarządzania kapitałem, poszukującym alternatywnych sposobów inwestowania kapitału, względem powszechnie dostępnych na rynku, oczekującym wysokiej stopy zwrotu, jednocześnie akceptującym znaczne ryzyko spadku wartości inwestycji, wynikające ze składu portfela i przyjętej strategii zarządzania, nastawionym na długoterminowe oszczędzanie.

 

  • Minimalna wpłata:

0 początkowa 100 PLN,

0 każda następna 50 PLN

  • Maksymalna prowizja przy zakupie 5,5%
  • Opłata za zarządzanie 3% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)