Skarbiec Kasa

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: pieniężny

Data rozpoczęcia działalności:
9 październik 1997 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz lokuje zgromadzone środki w dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu, bądź zmiennym oprocentowaniu oraz w niewielkiej części w depozyty bankowe bądź inne instrumenty rynku pieniężnego. W portfeli inwestycyjnym dominują papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a więc bony i obligacje skarbowe. Subfundusz jest atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, polecaną szczególnie w okresie wstrząsów na rynkach finansowych.
 
PROFIL INWESTORA
Subfundusz jest rekomendowany Inwestorom zainteresowanym bezpieczną  i płynną inwestycją, nie akceptującym ryzyka spadku wartości lokaty i oczekującym stałego przyrostu jej wartości.
 
  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 100 PLN,
0 każda następna 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 0 %
  • Opłata za zarządzanie 0,9% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)