Skarbiec Selektywny Nowej Europy

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 30 czerwca 2010 r.

Subfundusz Skarbiec Sektora Finansowego Nowej Europy w dniu 30 czerwca 2010 r. zmienił nazwy na Subfundusz Skarbiec Selektywny Nowej Europy; zmianie uległa również polityka inwestycyjna Subfunduszu.


Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN


POLITYKA INWESTYCYJNA


Subfundusz cechuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz inwestuje w akcje spółek publicznych sektora finansowego notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, opierając się na długotermionowych perspektywach rozwoju tej gałęzi gospodarki w regionie. Szerokie pod względem geograficznym spektrum inwestycyjne daje szansę na korzystną dla portfela dywersyfikację oraz możliwości selekcji spółek. Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego są instrumenty dłużne.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom akceptujacym wysoki pozim ryzyka m. in. wynikajacy z koncentracji sektorowej, nastawionym na długoterminową inwestycję.

  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 500 PLN,
0 każda następna 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5 %
  • Opłata za zarządzanie maks. 4 % rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)