Skarbiec Rynków Surowcowych

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 3 styczeń 2008 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty finansowe oparte o ceny surowców, w tym jednostki uczestnictwa funduszy surowcowych. W spectrum inwestycyjnym znajdują się również akcje spółek związanych z wydobyciem, transportem i przetwórstwem surowców. Dzięki historycznie niskiej korelacji cen surowców z rynkiem akcji, inwestycja w jednostki uczestnictwa Subfunduszu pozwala zdywersyfikować ryzyko portfela, pozwalając jednocześnie wykorzystać długoterminowy potencjał rynków surowcowych. Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego są obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz obarczony jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom zainteresowanym osiągnięciem znacznych zysków dzięki inwestycjom wykorzystującym koniunkturę gospodarki światowej na rynkach surowcowych, akceptującym bardzo wysoki poziom ryzyka.

  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 500 PLN,
0 każda następna 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5 %
  • Opłata za zarządzanie maks. 4% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)