Skarbiec Ochrony Kapitału

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 18 styczeń 2007 r.

Poczatkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz stosuje strategię inwestycyjną opartą na modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), polegającą na dostosowaniu udziałów instrumentów dłużnych i akcji w portfelu, w zależności od sytuacji rynkowej. Udział akcji w portfelu może wahać się od 0% do 50%. Przyjęta strategia powinna skutkować uzyskaniem nieujemnych stóp zwrotu we wskazanych okresach dwuletnich.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz charakteryzuje się niższym ryzykiem inwestycyjnym niż fundusze mieszane i jest szczególnie polecany w okresach dużej niepewności na rynkach finansowych. Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom planującym długoterminową inwestycję, oczekującym stopy zwrotu przewyższającej rentowności możliwe do osiągnięcia na rynku papierów dłużnych, jednocześnie akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
  • Minimalna wpłata:
0 początkowa  500 PLN,
0 każda następna 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
  • Opłata za zarządzanie maks. 3% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)