Skarbiec Obligacja

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: instrumentów dłużnych
 
Data rozpoczęcia działalności: 14 kwiecień 1999 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w obligacje emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa. Portfel obligacji koncentruje się na walorach o krótkim bądź średnim terminie zapadalności (2-5 lat).,co elimituje wahania wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu, pod wpływem zmian rentowności obligacji. Dzięki temu Subfundusz umożliwia stabilny wzrost oszczędności w długim horyzoncie czasowym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom, którzy cenią bezpieczeństwo lokaty, oczekują stałego dochodu powyżej inflacji oraz powyżej stóp zwrotu oferowanych przez krótko- i średnioterminowe lokaty bankowe oraz fundusze rynku pieniężnego, przy jednoczesnym akceptowaniu niskiego ryzyka inwestycyjnego rozumianego jako niewielkie wahania wartości jednostki uczestnictwa.
 
  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 100 PLN,
0 każda następna 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 1 %
  • Opłata za zarządzanie 1,55 % rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)