Skarbiec Małych i Średnich Spółek

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: akcyjny
 
Data rozpoczęcia działalności: 20 czerwiec  2007 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN
 
Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw polskich, a także w akcje spółek notowanych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityka inwestycyjna zakłada konstrukcję portfela, w którym akcje małych i średnich spółek mogą wynosić do 100 % wartości portfela. Nie mniej niż 50% portfela akcyjnego to spółki polskie, zaś pozostała część portfela stanowią akcje spółek z pozostałych rynków środkowoeuropejskich. Subfundusz stara się wykorzystać potencjał wzrostu jakm cechuje się sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem, którzy oczekują zysku z inwestycji (wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone), jednocześnie akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.


  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 100 PLN,
0 każda następna 50 PLN
  • Maksymalna oplata manipulacyjna 5,5%
  • Opłata za zarządzanie maks. 4% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)