Skarbiec Lokacyjny

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: instrumentów dłużnych

Data rozpoczęcia działalności: 13 kwietnia 2011 r.

w dniu 6 czerwca 2011 r. Subfundusz SKARBIEC- OBLIGACJA PLUS zmienił nazwę na SKARBIEC-LOKACYJNY

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa :100 PLN

Bank Depozytariusz BRE Bank SA

POLITYKA INWESTYCYJNA 

Subfundusz lokuje zgromadzone środki:

  • do 60% w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych realizujących politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe typu „high yield"
  • do 40% aktywów będzie lokował w bezpieczne instrumenty dłużne skarbowe i jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych otwartych oraz depozyty bankowe, z tym, że max. 10% mogą stanowić fundusze dłużne.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom ceniącym bezpiczeństwo lokat, akceptującym wyższe ryzyko inwestycyjne, oczekującym rentowność inwestycji przewyższjącej rentowność lokat bankowych oraz klasycznych funduszy rynku pieniężnego i funduszy gotówkowych.

 

Minimalna wpłata:

- pierwsza - 1000 PLN

- każda następna 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%

Opłata za zarządzanie maksymalnie 2,5% 

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)